תנאי שימוש באפליקציות ובאתר האינטרנט:

אתר האינטרנט שכתובתו Elitetaxi.co.il (“האתר”) והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך (“האפליקציה”), שייכים לחברת מ.ב. נייטיב טכנולוגיות בע"מ (להלן “החברה").

תנאי השימוש להלן חלים על השימוש באתר האינטרנט ובאפליקציות שמופעלות ומנוהלות ע"י החברה ו/או החברות הקשורות בה. התנאים חלים על השימוש באתרים ובאפליקציה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר וביניהם ומבלי להמעיט טאבלט / טלפון נייד / שעון חכם ו/או כל מכשיר אחר שייתמך.

השימוש יכול בגין שימוש באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות ספקי אינטרנט ו/או באמצעות הרשת הסלולרית ו/או הרשת הקווית ו/או באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים בין באמצעות האפליקציה ו/או כל שירות עזר אחר לאפליקציה, כפי שיהיה מעת לעת מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (“תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה ו/או האתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן “השירותים”).

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת (כהגדרתו להלן), באפליקציה ו/או באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה. כל שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לקבלת אישור מהחברה. וככל ותשתמש/י באפליקציה ו/או בשירותים במי מדינות אלו הנך כפוף לחוק הישראלי ולתנאי שימוש המוגדרים במסמך זה.

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים (“תנאים נוספים”). התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי שימוש אלה ו/או יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באזורים המתאימים ואשר ייקבעו על ידי החברה בלבד. יודגש כי התנאים הנוספים יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, האתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

האפליקציה מספקת פתרונות לשימוש בשירותי תחבורה ושינוע ומתווכת בין צורכי שירותים, כמוך, בין אם כלקוח/ה פרטי/ת ובין אם כלקוח/ה ו/או משתמש/ת עסקי, בין אם שירותי התחבורה והשינוע יסופקו לך ובין אם יסופקו למי מטעמך, המעוניינים לצרוך שירותי תחבורה ושינוע, מצד אחד, לבין ספקי שירותי תחבורה ושינוע, נהגים ו/או או מפעילי כלי רכב המעוניינים לספק שירות מצד שני. האפליקציה מאפשרת למשתמש/ת להזמין שירותי תחבורה עבור הסעת נוסעים ו/או משלוח טובין (“השירותים”) ו/או לצורך נסיעות ספיישל.

החברה משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת וספקי השירותים ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים ו/או שימוש בשירותי התחבורה והשינוע.

המשתמש מודע בזאת כי עמידת הזמנים של הנהג ו/או התנהגות ו/או כל פעולה אחרת אינה תלויה במקימי האפליקציה ו/או בחברה כי האחריות הינה של הנהגים עצמם שאינם עובדי החברה ואינם כפופים אליה במישרין ו/או בעקיפין.

הכותרות בתנאי השימוש וכן הכותרת העליונה הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב ו/או להתבסס בהן בעת פירושן הכללי ו/או בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או במעמד תוקף מיוחד.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף מיום פרסומם בדפי האפליקציה ו/או באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה. הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או השירותים. הפסקת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה לא תשנה ו/או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים.

רישיון לשימוש מוגבל

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד (“המכשיר הנייד”), ובנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשיר תוצרת Apple- : App Store Terms of Service, ולמכשיר הנתמך במערכת אנדרואיד: Google Play Terms of Service) (להלן: ה”רישיון”).

ניתן להשתמש באתר ו/או באפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.

כללי שימוש למשתמש/ת

בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הנך מצהיר/ה כי תעשה/י באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באפליקציה ו/או באתר.

לתשומת ליבך כי רישום לאפליקציה ו/או לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם

כפי שצוין, החברה לא תהא אחראית על כל נזק שהוא שייגרם לך ו/או לספקי השירותים בעקבות ובמהלך מתן שירותי התחבורה מעצם היותה כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת לספקי השירותים. עם זאת ולמעלה מן הצורך אנו מדגישים בפנייך להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לרכביהם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים ו/או בשירותי ההסעה והשינוע ו/או ברכביהם של ספקי השירותים.

במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר הנך מתחייב/ת גם כן לפעול בהתאם לתנאי השימוש ולהימנע מלבצע את הפעולות האסורות ע”פ החוק כגון: הפצת ספאם ומביצוע עבירות פליליות.

רישום ותשלום

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה ובאתר ללקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המסופקים דרך האפליקציה, וככל שהחברה תבקש לעשות זאת תתפרסם על כך הודעה באפליקציה ו/או באתר. בכל מקרה החברה לא תגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך.

בעת רישומך באמצעות הפייסבוק ו/או גוגל ו/או בכל דרך אפשרית הינך נותן בזאת הסכמה לקבלת עדכונים שוטפים הנוגעים לאפליקציה.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או האפליקציה ו/או החשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

כלקוח החברה התשלום לספק השירותים, מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או תשלום במזומן. בין אם הגדרת כי התשלום לספק השירותים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות מזומן, אזי לאחר אישור התשלום במועד סיום הנסיעה, באחריותך לדאוג לקבל קבלה/חשבונית מס עבור התשלום מהנהג החברה אינה מפיקה למשתמש חשבוניות מס ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לדאוג לכך שיקבל לידיו את חשבונית המס/הקבלה כנדרש בחוק.

ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

הנך מעניק/ה בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.

הנך מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים ו/או שירותי תחבורה ושינוע בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. החברה אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין ספק השירותים.

ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, הינך משחרר/ת בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר טענו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים אך ראוי להדגיש כי המסמכים לא נבחנו ו/או נבדקו על ידינו ונערוך בדיקות בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, בעתיד עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו. אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על הפידבק הניתן ע”י המשתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור.

ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי התחבורה הינם קבלנים עצמאיים ו/או בעלי תחנות להפעלת תחבורה ציבורית ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואיננו משמשים כנציגיהם ו/או שולחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לבין הלקוח ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל.

מהות השירות

האפליקציה מאפשרת את השירות הבא:

(1) האפליקציה מתווכת בלבד בין הנהג לנוסע ועל-כן וכחלק ממיקומו של הנוסע האפליקציה אוספת מידע אודות מיקום האדם / המשתמש באמצעות גישה למכשירו. כמוכן האפליקציה מתחברת לגוגל לצורך קבלת המפות ולצורך FIREBASE וכל זאת כדי לנסות ולאתר את הנהג הזמין הקרוב ביותר וכן לצורך לימוד התוכנה/המערכת אודות זמני פקקים / תנועה / וכל דבר שיוכל בעתיד ללמד את המערכת ליתן שירות מהיר ואיכותי יותר.

(2) השימוש מאפשר למשתמש לדעת את מיקומו אשר נשלח לנהג לצורך ביצוע האיסוף וההורדה.

(3) על המשתמש לדעת כי חלק מהנתונים נשמרים בשרת גוגל חלקן במכשירו של המשתמש וחלקן אף בשרת חיצוני המשמש את החברה.

יודגש: כי האפליקציה מבוססת על מיקום מכשיר ועל-כן קיימת אפשרות לחריגה או לטעות מיקום אין החברה אחראית במישרין ו/או בעקיפין בגין טעות המיקום אליו מגיע הנהג.

השימוש במידע

המידע שנאסף על כל משתמש נשמר בזיכרון הפנימי של המכשיר הסלולרי של המשתמש וכן המידע ישמר בשרתי החברה או בשרתים של צד ג אחר כלשהו ו/או בשרתי גוגל ו/או בשרתי פייסבוק.

הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור, כל מידע המצוין באתר ו/או באפליקציה הקשור לזמני אספקת השירותים לרבות זמן הגעת ספק השירותים, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה ו/או המשלוח מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת החברה, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה ופעולות עצמאיות של ספק השירותים. זמני אספקת השירותים כפי שיצוינו באתר ו/או באפליקציה לא יהוו כל התחייבות מצד החברה והינך מוותר/ת על כל טענה, עילת תביעה או חבות כנגד החברה בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים שרתים ועוד. יתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים/המפעילים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

במקרה של פגיעה בזכויות יוצרים ו/או שימוש בסימן מסחרי שלא על פי חוק על ידי המשתמשים ו/או הנהגים ו/או המפרסמים הדבר אינו באחריות החברה ובאם תידרש לפצות על כך תהא זכאית לקבל את הוצאותיה המלאות כולל דיונים/שכ”ט / או כל הוצאה אחרת מהצד המפר.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”). במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה: info@elitetaxi.co.il במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה ונחליט לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, איננו מחויבים להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מיידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישתך לאפליקציה ו/או לאתר. נשוב ונציין כי לחברה אין חובה להודיע או להתריע על כוונתה לעשות כן קודם לכן והלקוח מודע לכך ומאשר זאת.

בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים, הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים ובקבלת אישור מאותו גורם. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

חשוב לציין כי ישנם מרכיבים שהוכנו במיוחד כתוספת לקוד פתוח תוך כדי פיתוח פרטי ועצמאי ואין לראות בפיתוחים הפרטיים כחלק מקוד פתוח של צד שלישי וחובה לקבל לכך אישור מראש.

שיפוי ופיצוי החברה ע”י הלקוח/צד ג

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו למוקד השירות דרך האימייל

info@elitetaxi.co.il או למוקד התמיכה שלנו דרך האימייל support@elitetaxi.co.il.

תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.