תנאי שימוש באפליקציות ובאתר האינטרנט לנהגים:

תאריך עדכון אחרון: 12, דצמבר 2021

אתר האינטרנט שכתובתו Elitetaxi.co.il (“האתר”) והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך (“האפליקציה”), שייכים לחברת מ.ב. נייטיב טכנולוגיות בע"מ (להלן “החברה").

תנאי השימוש להלן חלים על השימוש באתר האינטרנט ובאפליקציות שמופעלות ומנוהלות ע"י החברה ו/או החברות הקשורות בה. התנאים חלים על השימוש באתרים ובאפליקציה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר וביניהם ומבלי להמעיט טאבלט / טלפון נייד / שעון חכם ו/או כל מכשיר אחר שייתמך.

השימוש יכול בגין שימוש באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות ספקי אינטרנט ו/או באמצעות הרשת הסלולרית ו/או הרשת הקווית ו/או באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים בין באמצעות האפליקציה ו/או כל שירות עזר אחר לאפליקציה, כפי שיהיה מעת לעת מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (“תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה ו/או האתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן “השירותים”).

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת (כהגדרתו להלן), באפליקציה ו/או באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה. כל שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לקבלת אישור מהחברה. וככל ותשתמש/י באפליקציה ו/או בשירותים במי מדינות אלו הנך כפוף לחוק הישראלי ולתנאי שימוש המוגדרים במסמך זה.

האפליקציה מספקת פתרונות לשימוש בשירותי תחבורה ושינוע ומתווכת בין צורכי שירותים, כמוך, בין אם כנהג/ת מונית ו/או ספק, בין אם שירותי התחבורה והשינוע יסופקו לך ובין אם יסופקו למי מטעמך, נהגים ו/או או מפעילי כלי רכב המעוניינים לספק שירות מצד אחד ובין המעוניינים לצרוך שירותי תחבורה ושינוע, מצד שני. האפליקציה מאפשרת למשתמש/ת להזמין שירותי תחבורה עבור הסעת נוסעים ו/או משלוח טובין (“השירותים”) ו/או לצורך נסיעות ספיישל.

החברה משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת וספקי השירותים ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים ו/או שימוש בשירותי התחבורה והשינוע.

הנהג / הספק מודע בזאת כי עמידת הזמנים ו/או התנהגותו ו/או כל פעולה אחרת אינה תלויה במקימי האפליקציה ו/או בחברה כי האחריות הינה של הנהגים / הספקים עצמם שאינם עובדי החברה ואינם כפופים אליה במישרין ו/או בעקיפין.

הכותרות בתנאי השימוש וכן הכותרת העליונה הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב ו/או להתבסס בהן בעת פירושן הכללי ו/או בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או במעמד תוקף מיוחד.

מוסכם כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד ומי מהצדדים רשאי לסיים בכל עת את ההתקשרות ללא הודעה מוקדמת ו/או התראה. החברה לא תבצע הפרשות לפנסיה / גמל / קרן השתלמות ו/או כל פעולה אחרת המחויבת על פי דין ע"י מעסיקים.

הנהג / הספק מעניק אישור להעביר לידי המשתמש למשך כל תקופת השימוש באפליקציה ובשירותים מידע הכולל בין הייתר ומבלי להמעיט שם מלא (פרטי + משפחה), טלפון, מס' מונית, תמונה (לרוב תופיע תמונה המוצגת בפייסבוק ו/או בגוגל ו/או תמונה שתסופק ע"י הנהג/הספק), מיקומך הגיאוגרפי והמסלול אותו הינך עושה לכיוון המשתמש, מועד הגעה משוער וכל פעולה אחרת.

תוכן עניינים תנאי שימוש:

  1. שינויים בתנאי השימוש.
  2. רישיון לשימוש מוגבל.
  3. מהות השירות.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף מיום פרסומם בדפי האפליקציה ו/או באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. לתשומת ליבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה. הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או השירותים. הפסקת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה לא תשנה ו/או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים.

רישיון לשימוש מוגבל

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד (“המכשיר הנייד”), ובנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשיר תוצרת Apple- : App Store Terms of Service, ולמכשיר הנתמך במערכת אנדרואיד: Google Play Terms of Service) (להלן: ה”רישיון”).

ניתן להשתמש באתר ו/או באפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.

מהות השירות

האפליקציה מאפשרת את השירות הבא:

(1) האפליקציה מתווכת בלבד בין הנהג לנוסע ועל-כן וכחלק ממיקומו של הנוסע האפליקציה אוספת מידע אודות מיקום האדם / המשתמש באמצעות גישה למכשירו. כמוכן האפליקציה מתחברת לגוגל לצורך קבלת המפות ולצורך FIREBASE וכל זאת כדי לנסות ולאתר את הנהג הזמין הקרוב ביותר וכן לצורך לימוד התוכנה/המערכת אודות זמני פקקים / תנועה / וכל דבר שיוכל בעתיד ללמד את המערכת ליתן שירות מהיר ואיכותי יותר.

(2) השימוש מאפשר למשתמש לדעת את מיקומו אשר נשלח לנהג לצורך ביצוע האיסוף וההורדה. 

(3) על המשתמש לדעת כי חלק מהנתונים נשמרים בשרת גוגל חלקן במכשירו של המשתמש וחלקן אף בשרת חיצוני המשמש את החברה. 

יודגש: כי האפליקציה מבוססת על מיקום מכשיר ועל-כן קיימת אפשרות לחריגה או לטעות מיקום אין החברה אחראית במישרין ו/או בעקיפין בגין טעות המיקום אליו מגיע הנהג ו/או מיקומו המדויק של הנהג אשר בדרך לאיסוף המשתמש. 

הנהג מודע ומאשר בזאת בדבר ידיעתו כי החברה מבצעת שימוש בתוכנת צד שלישי כדי לשלוח הודעות SMS (מסרון/הודעה) וזאת לצורכי אבטחה ואימות הנהג בעת ההתחברות לאפליקציה. 

הנהג מודע בזאת שלצורך הקצאת נסיעה האפליקציה בודקת את מיקום הנהג כל מספר שניות. למען מטרה זו  אנו עושים שימוש בתוסף שבודק את מיקום הנהג ברקע (גם כאשר אינו נמצא בתוך האפליקציה)  כדי לדעת מידות אורך ורוחב אודות מיקומו הגיאוגרפי של הנהג. למטרה זו האפליקציה מבקשת את רשות הנהג בעת ההתחברות הראשונית לאפשר מיקום ברקע.

השימוש במידע

המידע שנאסף על כל נהג ו/או ספק נשמר בזיכרון הפנימי של המכשיר הסלולרי של המשתמש וכן המידע ישמר בשרתי החברה או בשרתים של צד ג אחר כלשהו ו/או בשרתי גוגל ו/או ו/או בשרתי אפל בשרתי פייסבוק.

הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור, כל מידע המצוין באתר ו/או באפליקציה הקשור לזמני אספקת השירותים לרבות זמן הגעת ספק השירותים, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה ו/או המשלוח מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת החברה, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה ופעולות עצמאיות של ספק השירותים. זמני אספקת השירותים כפי שיצוינו באתר ו/או באפליקציה לא יהוו כל התחייבות מצד החברה והינך מוותר/ת על כל טענה, עילת תביעה או חבות כנגד החברה בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים שרתים ועוד. יתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים/המפעילים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

במקרה של פגיעה בזכויות יוצרים ו/או שימוש בסימן מסחרי שלא על פי חוק על ידי המשתמשים ו/או הנהגים ו/או המפרסמים הדבר אינו באחריות החברה ובאם תידרש לפצות על כך תהא זכאית לקבל את הוצאותיה המלאות כולל דיונים/שכ”ט / או כל הוצאה אחרת מהצד המפר.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”). במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה: info@elitetaxi.co.il במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה ונחליט לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, איננו מחויבים להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מיידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישתך לאפליקציה ו/או לאתר. נשוב ונציין כי לחברה אין חובה להודיע או להתריע על כוונתה לעשות כן קודם לכן והלקוח מודע לכך ומאשר זאת.

בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים, הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים ובקבלת אישור מאותו גורם. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

חשוב לציין כי ישנם מרכיבים שהוכנו במיוחד כתוספת לקוד פתוח תוך כדי פיתוח פרטי ועצמאי ואין לראות בפיתוחים הפרטיים כחלק מקוד פתוח של צד שלישי וחובה לקבל לכך אישור מראש.

שיפוי ופיצוי החברה ע”י הלקוח/צד ג

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו למוקד השירות דרך האימייל info@elitetaxi.co.il או למוקד התמיכה שלנו דרך האימייל support@elitetaxi.co.il.

תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.